Tento web není aktualizován od roku 2012
AKTUALITY archiv

Sérii publikovaných metodických příruček k problematice gramotností uzavírají dvě příručky: příručka Přírodovědná gramotnost ve výuce a příručka Rozvíjíme ICT gramotnost žáků.

Ve VÚP pokračoval monitoring kurikulární reformy i v roce 2011. V rámci této činnosti proběhla online dotazníková šetření, která se uskutečnila v období od dubna do června 2011 v mateřských a základních školách a také v základních školách speciálních, a to vždy na vzorku náhodně vybraných 300 škol.

obrazovymaterialobalka_malá

Na tomto webu jsme zveřejnili další minimetodiku, která má pomáhat učitelům v praxi. Navazuje na minimetodiky zaměřené na čtenářskou gramotnost a na skupinovou práci, které u čtenářů vyvolaly velký ohlas. Nejnovější minimetodika se zaměřuje na problematiku využívání obrazových materiálů nejen v matematice a obsahuje rady, tipy a nápady, jak a proč obrazové materiály ve výuce využívat. Leták si můžete stáhnout ve formátu pdf a v divizi VÚP je k dispozici i v tištěné podobě.

NEPŘEHLÉDNĚTE archiv
Sloučení VÚP s NÚOV a s IPPP

S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

 

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Všechny tři sloučené instituce budou v průběhu přechodného období až do konce roku 2011 fungovat dále na svých původních adresách jako divize nově vzniklé organizace. V jejím čele stojí Mgr. Václav Hořejší, řízením divize VÚP byl pověřen PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

 

Národní ústav pro vzdělávání bude řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také bude zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

 

Sídlem NÚV je dosavadní sídlo Národního ústavu odborného vzdělávání (Praha 10, Hostivař, Weilova 1271/6).

Nové webové stránky NÚV jsou dostupné na http://www.nuv.cz/